'Estatua eta Iraultza' (Lenin) 1. kapitulua, 4.puntua

4.- ESTATUAREN “IRAUNGIPENA” ETA IRAULTZA BIOLENTOA
Estatuaren “iraungipenari” buruzko Engelsen hitzak hainbesteko
ospea dute, hain sarri aipatzen dira eta hain argi erakusten
dute non dagoen marxismoaren ohiko faltsutzearen gakoa, hauek oportunismora egokituak direnean, beharrezkoa gertatzen
dela xehetasunez aztertzen geratzea. Hitz hauek dauden
pasarte guztia aipatuko dugu:
“Proletalgoak estatu boterea hartzen du eta ekoizpen baliabideak
Estatuaren jabetza bihurtzetik hasten da. Baina
ekintza honekin, suntsitu egiten du bere burua proletalgo bezala
eta suntsitu egiten ditu klase ezberdintasun eta antagonismo
guztiak eta, honekin batera, Estatua bere gisan. Gizartea
orain arte klase antagonismoen artean mugitu denez, honek
Estatuaren beharra eduki du; hau da, ekoizpenaren kanpo
baldintzak mantentzeko klase esplotatzailearen erakunde baten
beharra, eta beraz, batez ere, klase esplotatua, dagoen ekoizpen
moduak zehazturiko zapalkuntza baldintzetan (esklabotza,
joputza, soldatapeko lana) indarraren bidez zapaldurik edukitzeko
beharra eduki du. Estatua gizarte guztiaren ordezkari
ofiziala zen, honen sintesia korporazio ikusgai batean; baina
soilik bere garaian gizarte osoa ordezkatzen zuen klasearen
Estatua zen modura: Antzinaroan hiritar esklabisten Estatua
zen; Erdi Aroan, noblezia feudalarena; gure garaietan burgesiarena
da. Estatua azkenik gizarte guztiaren benetako ordezkari
bihurtzen denean, bere kabuz alferrikakoa izango da.
Jada, zapaldurik mantendu beharreko klase sozialik existitzen
ez denean; ekoizpenaren egungo anarkiagatik sortu diren
klase dominazioarekin batera eta existentzia indibidualarengatiko
borrokarekin batera, borroka honen ondorio diren talkak
eta gehiegikeriak desagertzen direnean, jada ez da zer zapaldu
egongo, eta beraz, ez da beharrezkoa izango errepresiorako
indar berezi hau, Estatua. Estatua eraginkorki gizarte
guztiaren ordezkari bezala agertzen den lehen ekintza —gizartearen
izenean ekoizpen baliabideen jabetza hartzea— aldi
berean Estatu bezala egiten duen azken ekintza independentea
da. Erlazio sozialetan Estatuak duen esku-hartzea alferrikakoa
izango da eremu guztietan bata bestearen atzetik eta
lokartu egingo da bere kabuz. Pertsonen gaineko gobernua
gauzen administrazioagatik eta ekoizpen prozesuen gidaritzagatik
ordezkatua izango da. Estatua ez da ‘abolitua’ izango:
iraungitu egingo da. Hemendik habiatuz epaitu behar da, “herri
Estatu libreari” buruz hitz egiten duen esaldi horren balioa,
denbora batez existitzeko eskubidea izan zuela agitazio kontsigna bezala, baina azken finean, oinarri zientifikorik ez
duela. Hemendik habiatuz ere hartu behar da kontutan anarkista
deritzenen eskaera, Estatua egunetik gauera abolitu behar
den euren nahikeria (Anti-Dühring edo Eugenio Dühring
jaunaren zientziaren iraulketa
, hirugarren argitalpen alemaniarreko 301-303 orr.).
Erratzeko beldurrik gabe esan dezakegu, hemen Engelsek
azaldutako pentsamendu izugarri aberats hauetatik, egungo
alderdi sozialistetan, pentsamendu sozialistaren benetako
ondare izatera pasa den gauza bakarra, Estatuaren abolizioaren
doktrina anarkistaren aldean, Marxen arabera, Estatua
“iraungitu” egiten denaren tesia dela. Marxismoa honela mozteak
oportunismora murriztea esan nahi du, “interpretazio” honekin
ez baita zutik geratzen aldaketa mantso, pixkanakako,
gradual baten nozio faltsua besterik, saltorik ez erauntsirik
gabe, iraultzarik gabe. Estatuaren “iraungipenari” buruz ohiko
zentzuan, orokortuan, masen zentzuan —honela esan badaiteke
behintzat— hitz egitea, dudarik gabe iraultza lausotzearen
pareko da, ez bada hau ukatzearen pareko.

Baina horrelako “interpretazioa” marxismoaren desitxuratzerik
baldarrena da. Desitxuratze honek burgesiari bakarrik
egiten dio mesede, hau teorikoki egoera eta kontsiderazio
oso garrantzitsu batzuk isilpean gordetzean babesten baita;
esate baterako, osorik aipatu dugun Engelsen pasarteko “laburpenean”
azaltzen direnak ezkutatuz.

Lehenik eta behin, Engelsek pasarte honen hasieran bertan
dio, boterea hartzen duenean, proletalgoak “honekin berarekin,
Estatua bere gisan suntsitzen duela”. Ez da ohikoa honek
esan nahi duenaz pentsatzen geratzea. Arruntena honetaz
erabat ahaztea da, edo bestela Engelsen “ahultasun hegeliar”
baten moduko zerbait bezala hartzea. Egia esan, hitz hauek
iraultza proletario handienetako baten esperientzia gordetzen
dute, 1871ko Parisko komunaren esperientzia, baina honetaz
bere tokian hitz egingo dugu xehetasunez. Egia esan, Engels
hemen iraultza proletarioak burgesiaren Estatua “suntsitzeaz”
mintzatzen da; aldiz, Estatuaren iraungipenari buruzko
hitzak, iraultza sozialistaren ondorengo Estatu proletarioaren
hondarrei buruzkoak dira. Engelsen arabera Estatu burgesa
ez da “iraungitzen”, baizik eta proletalgoak “suntsitu” egiten du iraultzan. Iraungitzen dena, iraultza honen ondoren, Estatua
edo erdiestatu proletarioa da.

Bigarrenik, Estatua “errepresio indar berezi” bat da. Definizio
bikain eta oso sakon hau, Engelsek hemen argitasunik
osoenarekin ematen digu. Eta hemendik ondorioztatzen da burgesiaren
langileenganako “errepresio indar berezia”, aberaski
gutxi batzuek milioika langileenganako dutena, langileen burgesiarenganako
“errepresio indar berezi” bategatik (proletalgoaren
diktadura) ordezkatu behar dela. Honetan datza hain zuzen
ere “Estatua bere gisan suntsitzea”. Honetan datza hain
zuzen ere gizartearen izenean ekoizpen baliabideen jabetza
hartzearen “ekintza”. Eta bere kabuz begi bistakoa da, horrelako
ordezkapen bat
, indar berezi batena (burgesa) beste bategatik
(proletarioa), ezin daitekeela bideratu, inondik inora,
“iraungipenaren” formaren barnean.

Hirugarrenik, Engelsek, Estatuaren “iraungipenaz” eta
—oraindik hitz plastikoago eta grafikoago batekin— lokartzeaz
hitz egiten duenean, argitasun eta zehaztasun osoz, Estatuak
gizartearen izenean ekoizpen baliabideen jabetza hartu
osteko garaiaz ari da, hau da, iraultza sozialistaren ondorengo
garaiaz. Denok dakigu “Estatuaren” forma politikoa, garai
honetan, demokraziarik osoena dela. Baina, marxismoa lotsagabeki
desitxuratzen duten oportunistetako bati berari ere ez
zaio burura etortzen, ondorioz, Engelsek hemen demokraziaren
lokartzeaz eta iraungipenaz hitz egiten duela. Honek, lehen
begiradan, oso arraroa dirudi. Baina hau, soilik demokrazia
ere Estatu bat dela, eta, ondorioz, Estatua desagertzen denean
demokrazia ere desagertu egingo dela ulertzen ez duenarentzat
da “ulergaitza”. Estatu burgesa iraultzak bakarrik “suntsi”
dezake. Estatua orokorrean, hau da, demokraziarik osoena,
“iraungitu” bakarrik egin daiteke.

Laugarrenik, bere tesi nabarmena formulatzean: “Estatua
iraungitu egiten da”, Engelsek jarraian, modu konkretu
batean, tesi hau oportunisten aurka nahiz anarkisten aurka
zuzentzen dela azaltzen du. Hau egitean, Engelsek lehen mailan
kokatzen du, oportunisten aurka zuzendurik doan “Estatuaren
iraungipenari” buruzko tesiaren ondorio hori.

Apustu egin liteke, Estatuaren “irungipenari” buruz irakurri
edo entzun duten hamar mila pertsonetatik bederatziehun eta laurogeita hamarrek ez dakitela edo erabat ahaztu egiten
dutela, Engelsek tesi honetatik ateratako ondorioak ez zituela
anarkisten aurka bakarrik zuzendu. Eta falta diren hamar
pertsonetatik, litekeena da bederatzik “herri Estatu askea”
zer den eta zergatik kontsigna hau erasotzea oportunistak
erasotzea den ez jakitea. Horrela idazten da historia! Horrela
egokitzen da oharkabean doktrina iraultzaile handia nagusi
den filisteismora. Anarkisten aurkako ondorioa milaka bider
errepikatu da, zabartu egin da, buruetan modurik sinplifikatuenean
sarrarazi da, aurreiritzi baten sendotasuna hartu du.
Baina oportunisten aurkako ondorioa ezkutatu eta “ahaztu”
egin dute”!

“Herri Estatu askea” Alemaniako sozialdemokraten aldarrikapen
programatiko bat eta modan zegoen kontsigna bat
zen 70. hamarkadan. Kontsigna honetan ez dago eduki politiko
txikienik ere, demokraziaren kontzeptuaren deskripzio filistear
eta enfatiko batetik kanpo. Enegls prest zegoen agitazioaren
ikuspuntutik kontsigna hau “denbora jakin batez justifikatzeko”,
honekin legalki errepublika demokratikoa adierazten
zen heinean. Baina kontsigna hau oportunista zen, ez
bakarrik aditzera demokrazia burgesaren apaintze bat ematen
zuelako, baita orokorrean Estatu ororen kritika sozialista
ulertzeko ezintasuna adierazten zuelako ere. Gu errepublika
demokratikoaren aldekoak gara, proletalgoarentzat kapitalismoan
dagoen Estatu formarik hoberena den heinean, baina ez
daukagu inongo eskubiderik, errepublika burgesik demokratikoenean
ere, herriaren zoria soldatapeko esklabutza dela
ahazteko. Are gehiago. Estatu oro klase zapalduaren “errepresiorako
indar berezi” bat da. Horregatik, Estatu oro, ez da ez
herrikoa ez askea. Marxek eta Engelsek behin eta berriz azaldu
zien hau beren alderdiko kamaradei 70. hamarkadan.

Bosgarrenik, Engelsen idazlan honetan bertan, denek gogoratzen
dutena Estatuaren iraungipenaren ideia izanik, pasarte
bat dago iraultza biolentoaren garrantziari buruz. Engelsek
honen paperaren azterketa historikoa iraultza biolentoaren
benetako gorespen bat bihurtzen du. Hau “ez du inork
gogoratzen”. Alderdi sozialista garaikideetan ez da ohikoa
ideia honen garrantziari buruz hitz egitea ezta pentsatzea ere:
ideia hauek ez dute paperik jokatzen masen arteko eguneroko propagandan eta agitazioan. Eta, hala ere, Estaturen “iraungipenarekin”
atxikirik daude eta honekin osotasun harmoniko
bat osatzen dute.

Hona hemen Engelsen pasartea:
“…Biolentziak historian (gaizkiaren eragileaz gain) beste
paper bat jokatzen duenaz, paper iraultzaile bat; Marxen
hitzetan, gizarte zahar ororen emagina denaz, zeinak bere barrenetan
beste berri bat daraman; biolentziaren laguntzaz baliatuz
mugimendu sozialak bidea irekitzen eta forma politiko
hilak eta fosilizatuak hausten dituenaz, horretaz guztiaz Dühring
jaunak ez du hitz bat bera ere esaten. Soilik hasperenen
eta aieneen artean onartzen du, sistema zapaltzailea eraisteko
akaso biolentzia beharrezkoa denaren aukera, —gauza tamalgarria,
ohartu zaitezte!— honen erabilera orok, bere arabera,
honetaz baliatzen dena desmoralizatzen baitu. Eta hau
esaten da, iraultza garaile baten emaitzatik etortzen den aurrerapen
moral eta intelektual handiaz gain! Eta hau esaten
da Alemanian, non herriari inposatua izan dakiokeen talka
biolento batek, gutxienean, Hogeita Hamar urteetako gerraren
6 umilazioaren ondorioz kontzientzia nazionalean sartu
den makurkeria izpiritu guztia errotik ateratzearen abantaila
edukiko lukeela. Eta arrazonamendu hauek, ilunak, txepelak,
inpotenteak, apaizenen parekoak, historiako alderdirik iraultzaileenari
eskaintzen ausartzen dira?” (193. orr, hirugarren
argitalpen alemaniarra, IV. Kapituluaren amaiera, II. zatia).

Nola da posible doktrina bakar batean iraultza biolentoaren
gorespen hau, Engelsek 1878tik 1894arte, hau da, bere
bizitzako azken egunera arte, sozialdemokrata alemaniarrei
behin eta berriz azaldu ziena, Estatuaren “iraungipenaren” teoriarekin
bateratzea?

Orokorrean, bi gauzak eklektizismoaren laguntzaz bateratzen
dira, printzipiorik gabe, modu sofistikatu batez edo kapritxoaren
arabera (edo Boteredunen gustuaren arabera) erauziz, izan arrazonamendu bat zein bestea; eta lehen mailan jarrarazten
da, kasuen ehuneko laurogeita hemeretzian, ez bada
gehiago, hain zuzen ere “iraungipenaren” tesia. Dialektika eklektizismoagatik
ordezkatzen da: gure garaietako literatura sozialdemokratak
marxismoaren aurrean duen jarrerarik ohikoena
eta orokortuena da. Ordezkapen hauek ez dute, egia esan,
ezer berririk; filosofia grekoaren historian ere ikusi ahal izan
dira. Marxismoa oportunismoagatik ordezkatzean, eklektizismoak,
bere burua dialektika bezala aurkeztuz, errazago engainatzen
ditu masak; itxurazko asebetetze bat ematen die, prozesuaren
aspektu guztiak, garapenaren tendentzia guztiak,
eragin kontraesankor guztiak, etab. kontuan hartzen dituela
ematen du, benetako orduan ez duenean garapen sozialaren
prozesuaren inongo interpretazio osaturik eta iraultzailerik
ematen.

Aurrerago esan dugu, eta xehetasun handiagoz frogatuko
dugu gure hurrengo azalpenean, iraultza biolentoaren ezinbestekotasunari
buruzko Marx eta Engelsen doktrinak Estatu
burgesari egiten diola erreferentzia. Hau ezin daiteke Estatu
proletarioagatik (proletalgoaren diktaduragatik) ordezkatu
“iraungipenaren” bidez, soilik, lege orokor bezala, iraultza biolentoaren
bidez baizik. Engelsek honi eskaintzen dion gorespena,
eta Marxen adierazpen mordoekin guztiz bat datorrena
(gogora ditzagun Filosofiaren Miseriaren eta Manifestu Komunistarenamaierak iraultza biolentoaren ezinbestekotasunaren
adierazpen arro eta argiarekin; gogora dezagun
1875eko Gotha[-ko] Programaren Kritika, jada ia hogeita hamar
urte pasa zirenean Marxek programa honen oportunismoa larrutzen
duenean7), aipaturiko gorespen honek ez du ezer “suhartsutik”,
ez deklamaziotik, ez irtenbide polemikotik. Masak
hemen, hain zuzen ere iraultza biolentoaren ideia honetan, sistematikoki hezteko beharrak, Marxen eta Engelsen doktrina
ororen oinarria osatzen du. Gaur egun nagusi diren korronte
sozial-chauvinistak eta kautskiarrak doktrina honen aurka
eginiko traizioa, bereziki agerian geratzen da bai batzuen bai
besteen aldetik, propaganda honen eta agitazio honen ahazmenean.

Ezinezkoa da Estatu burgesa Estatu proletarioagatik ordezkatzea
iraultza biolento bat gabe. Estatu proletarioaren
abolizioa, hau da, Estatu ororen abolizioa, iraungipen prozesu
batekin bakarrik da posible.

Marxek eta Engelsek ideia hauek modu zorrotz eta konkretu
batez garatu zituzten, egoera iraultzaile bakoitza banan-
banan ikertuz, iraultza bakoitzaren esperientziatik ateratako
ikaspenak aztertuz. Beren doktrinaren zati hau aztertzera
pasako gara, dudarik gabe, garrantzitsuena baita.

[Pays Basque] 2011.1.27 Greba Orokorra - Huelga general

Galiziar piketeek ere burgesiaren txakurren bortxa jasan zuten.


"Queremos más recortes", Valladoliden ikusia

Valladolid (Espainia), 2011ko urtarrila.

Los crímenes del imperialismo español en África

2011, 90 aniversario de la victoria africana en Annual (‏أنوال ), en 1921, sobre el criminal ejército español. No olvidamos a las víctimas africanas gaseadas, mutiladas y asesinadas por los bárbaros colonialistas europeos, ni olvidamos que el pueblo del Magreb tiene que recuperar todavía a Melilla y Ceuta.

Urtarrilaren 27an greba orokorra!27 de xaneiro folga xeral! Gora langileriaren borroka iraultzailea!

J.C.Moreno Cabrera: La linguística y el nacionalismo linguístico españolConferència a càrrec de Juan Carlos Moreno amb el títol; "La Lingüística y el nacionalismo lingüístico español" dins el marc de la Jornada 10 Anys de Filologia catalana a la UOC.

27 greba orokorra--folga xeral--vaga general

Athletic Club-FC Barcelona partidan greba orokorraren aldeko aldarrikapena.

Workers Vanguard aire kontrolatzaileen defentsan

"Gobernu 'sozialistak' gerra-legea inposatu du greba hautsi asmoz.
Aire kontrolatzaileak defendatu!" argitaratu du Workers Vanguardek.

http://www.icl-fi.org/english/wv/971/spain-atc.html

Workers Vanguard publica:"Gobierno 'socialista' impone ley marcial para romper huelga.
¡Defender a los controladores aéreos!"

El regimen burgués surcoreano procesa a disidente partidario de Corea del Norte

Informazioa: Coreasocialista

11 de enero de 2011
Un ciudadano surcoreano es procesado por posicionarse a favor de Corea del Norte

Una vez más, un ciudadano surcoreano ha sido procesado por apoyar al gobierno socialista de Corea del Norte.

Hace unos meses asistimos perplejos a un caso similar, que terminó con una condena de cuatro años de prisión a una ciudadana de Corea del Sur por tener música norcoreana en una memoria USB (ver noticia).

Por lo visto, el crimen que ha cometido este ciudadano de 54 años, apellidado Cho, ha sido publicar imágenes y videos en su blog Uriminzokkiri defendiendo al líder norcoreano Kim Jong Il. También se le acusa de utilizar un perfil de la red social Twitter para enviar mensajes ensalzando al gobierno del norte.

Ya por agosto del año pasado salieron a la luz diversas noticias en las que se señalaba a este blog, Uriminzokkire, como un blog dirigido por el gobierno de Corea del Norte. Inmediatamente, el gobierno surcoreano dio la orden de prohibir el acceso al blog desde dentro del país.

Pero esas noticias carecían de fundamento. En verdad no era el gobierno norcoreano quien controlaba ese blog, sino un disidente residente en su propio país, como demuestra esta última noticia.

Este caso vuelve a reflejar la represión que sufre la población surcoreana por parte de su gobierno y nos hace ver cómo se aplica la libertad de expresión en la Corea de las libertades capitalistas. En Corea del Sur, como en todos los estados capitalistas del mundo, los enemigos son los que apoyan una alternativa popular y/o socialista-comunista al capitalismo instituído.

Este ciudadano sufrirá en sus carnes la denominada "Ley de Seguridad Nacional", que contempla amplias penas de prisión para todo aquel que difunde propaganda en favor de Corea del Norte y el comunismo.

Y es que, por mucho que se empeñen, la Corea democrática es la del norte y la Corea represora es la del sur; para las clases populares, claro.

Corea Socialista

Aurore Martin (Batasuna) France3 telebistan

La militante de Batasuna se cache depuis le 20 décembre pour échapper à un mandat d'arrêt émis par Madrid. Elle a accordé une interview exclusive à France Télévisions.

http://aquitaine.france3.fr/info/aquitaine/entretien-exclusif-avec-aurore-martin-66759128.html?onglet=videos&id-video=000207424_CAPP_EntretienexclusifavecAuroreMartin_100120111924_F3

Trotskyist Work in the Trade Unions (4/4)

Trotsky eta Kamenev beste kide batzuekin
Trotskyist Work in the Trade Unions
by C. Knox
Part 4 of 4


Stalinism and Social-Patriotism


With the onset of World War II and the wave of jingoism which swept away their trade-unionist allies of the prewar period, the Trotskyists were forced to retreat. They adopted a "policy of caution" in the unions, which meant virtual inaction, especially at first. Although the Socialist Workers Party (SWP) was driven from its main base in the Minneapolis Teamsters through a combination of government persecution and attack by the Teamsters bureaucracy and the Stalinists, in general the "policy of caution" had the desired effect of protecting the trade-union cadre from victimization.

However, the "policy of caution" had another side to it. With the rupture of their alliances with the "progressive" trade unionists, the Trotskyists had not dropped their reliance on blocs around immediate issues in the unions. They merely recognized that with both the Stalinists and "progressives" lined up for the war, Roosevelt and the no-strike pledge, there was no section of the trade-union bureaucracy with which they could make a principled bloc. Thus their inaction was in part a recognition that any action along the lines to which they were accustomed in the trade unions would be opportunist, i.e., would necessarily entail unprincipled blocs and alliances. Any action not involving blocs and alliances with some section of the trade-union bureaucracy was virtually inconceivable.

At first, the rupture of the earlier alliances and enforced inactivity had a healthy effect, exposing the limitations of such alliances and enforcing the recognition that in trade-union work as in all other spheres of party-building, only principled political agreement assures permanence:

"There is only one thing that binds men together in times of great stress. That is agreement on great principles....
"All those comrades who think we have something, big or little, in the trade union movement should get out a magnifying glass in the next period and look at what we really have. You will find that what we have is our party fractions and the circle of sympathizers around them. That is what you can rely on.... The rule will be that the general run of pure and simple trade unionists, the nonpolitical activists, the latent patriots--they will betray us at the most decisive moment. What we will have in the unions in the hour of test will be what we build in the form of firm fractions of convinced Bolsheviks."
--James P. Cannon, "The Stalinists and the United Front," Socialist Appeal, 19 October 1940

As the war dragged on, however, opportunities for activity mounted as the workers chafed under the restrictions imposed upon them by their leaders in the name of the imperialist conflict. Rank-and-file rebellion, in the form of unauthorized strikes, broke out in a mounting wave starting in 1942. These led to mounting opposition to the solid, pro-war bureaucratic phalanx. For the most part, the SWP went very slow on participation in these struggles. It wasn't until 1945 that a formal change of policy was made, although exceptions to the rule began earlier.

While seeking to preserve their precious trade-union cadre through a policy of inaction within the unions, the Trotskyists concentrated on public propaganda and agitational campaigns aimed at the unions largely from the outside, through the party press. The campaign against the war centered largely on the defense case of the Minneapolis 18--the 18 Trotskyists and leaders of the Minneapolis Teamsters who were railroaded to jail under the Smith Act.

Minneapolis Defense Case


The 18 were the first victims of the Smith Act of 1940, which was the first law since the Alien and Sedition Act of 1798 to make the mere advocacy of views a crime. Initiated in 1941 directly by Roosevelt (ostensibly at the request of Teamsters President Tobin), the case was an important part of the drive by the bourgeoisie, working hand-in-hand with its agents, the labor bureaucrats, to "purify" and discipline the work force for subordination to the imperialist war. The legal persecution consummated Tobin's attempts to get rid of the Trotskyists in Minneapolis, which had coincided with the lining up of the bureaucracy for the war.

However, because of its clear and open contradiction with the stated principles of bourgeois democracy, and thus with the stated goals of the war, the Smith Act prosecution of the Trotskyists caused a rupture within the bureaucracy and became a point of opposition to the government throughout the labor movement. Publishing the testimony of the chief defendant, James P. Cannon, and the closing, argument of the defense attorney, Albert Goldman, as pamphlets (Socialism On Trial and In Defense of Socialism), the SWP exploited the case heavily as a basic defense of socialist ideas and principled opposition to the imperialist war. Though they failed to prevent the destruction of the militant Minneapolis Teamsters local under the combined hammer blows of Tobin and Roosevelt, the Trotskyists' propaganda campaign around the case had a significant impact and aided party recruiting.

The vicious treachery ot the Stalinists was underlined and exposed to many by their refusal to defend the Trotskyists against this persecution by the class enemy. Despite the fact that the CP was still opposed to the entry of the U.S. into the war at the time (during the Hitler-Stalin Pact period, 1939-41), it leapt at once onto the prosecutor's bandwagon.

"The Communist Party has always exposed, fought against and today joins the fight to exterminate the Trotskyite Fifth Column from the life of our nation."
--Daily Worker, 16 August 1941


More than any other force on the left, it was Stalinism, through such fundamental betrayals of class principles as this, which poisoned class consciousness and undermined the fighting ability of the proletariat. Later, during the cold-war witchhunt, when the CP was the victim of the same Smith Act and bureaucratic purge, the militant workers were so disgusted with its role that they were mobilized by anti-communist bureaucrats who smashed virtually every last vestige of class-conscious opposition in the labor movement. Despite its strong position within the CIO bureaucracy in 1941, the CP was unable to prevent the CIO and many of its affiliates from denouncing the Minneapolis prosecution; in 1949, however, the CP's betrayal of the Minneapolis defendants was held up to it by opportunists in the CIO as an excuse for not defending it against the witchhunt. The Trotskyists defended the CP in 1949, but the CP refused their help, wrecking its own defense committees in order to keep Trotskyists out.

Defense Policy Criticized


While the conduct of the Trotskyists' defense in the Minneapolis trial was a good defensive exposition of the ideas of socialism, it was clearly deficient in not taking an offensive thrust, in failing to turn the tables on the system and to put it on trial. The Spanish Trotskyist Grandizo Munis raised this criticism, among others, of the SWP leaders' defense policy. Although he failed to take sufficiently into account the need for defensive formulations to protect the party's legality, Munis correctly complained of a lack of political offensive in Cannon's testimony.

"It was there, replying to the political accusations--struggle against the war, advocacy of violence, overthrow of the government by force--where it is necessary to have raised the tone and turned the tables, accuse the government and the bourgeoisie of a reactionary conspiracy; of permanent violence against the majority of the population, physical, economic, moral, educative violence; of launching the population into a slaughter also by means of violence in order to defend the Sixty Families."
--"A Criticism of the Minneapolis Trial"

In his reply, Cannon condemned Munis for demanding ultra-left adventurist "calls to action" instead of propaganda, but he failed to adequately answer the charge of political passivity and of a weak, defensive stance. His reply ("Political Principles and Propaganda Methods") overemphasized the need to patiently explain revolutionary politics to a backward working class, lacking in political consciousness. After the war, when the shackles of war discipline were removed from the working class, this error was inverted in an overemphasis of the momentary upsurge in class struggle.

Lewis and the Miners: 1943

Most of the opportunities for intervention in the unions during the war consisted in leading rank-and-file struggles against a monolithic, pro-war bureaucracy. The exception to this pattern was Lewis and the UMW. Having broken with Roosevelt before the war because of what he felt to be insufficient favors and attention, Lewis authorized miners' strikes in 1943 which broke the facade of the no-strike pledge. This galvanized the opposition of the rest of the bureaucracy, which feared a general outpouring of strike struggles. Not only the rabidly patriotic, pro-war CP, but other bureaucrats as well, heaped scorn on the miners, calling them "fascist."

While the SWP was correct in its orientation toward united-front support to Lewis against the government and the bulk of the trade-union bureaucracy, the tone of this support failed to take into account the fact that Lewis was a reformist trade unionist, completely pro-capitalist, who therefore had to betray the eager following he was gathering by authorizing strikes during the war. He did this, performing what was perhaps his greatest service for capitalism, by heading off the rising tide of sentiment for a labor party. Focusing opposition to Roosevelt on himself, Lewis misled and demoralized masses of workers throughout the country by advocating a vote for the Republican, Wendell Wilkie, in the 1944 elections. Instead of warning of Lewis' real role, the Militant appears not only supportive but genuinely uncritical during the 1943 strikes.

"[Lewis] despite his inconsistencies and failure to draw the proper conclusions...has emerged again as the outstanding leader of the union movement, towering above the Greens and Murrays as though they were pygmies, and has rewon the support of the miners and the ranks of other unions."
--Militant, 8 May 1943

Though written from the outside, and therefore unable to intervene directly, the articles on the 1943 miners' strikes by Art Preis nevertheless reveal an unwarranted infatuation with Lewis which was evoked by the SWP's over-concentration on blocs with left bureaucrats, to the detriment of the struggle for revolutionary leadership.

The struggle against the no-strike pledge reached its highest pitch in the United Auto Workers, which had a militant rank and file and a tradition of democratic intra-union struggle not because of the absence of bureaucracy, but because of the failure of any one bureaucratic tendency to dominate. Despite their fundamental agreement on the war and no-strike pledge, the counter-posed tendencies continued to squabble among themselves as part of their endless competition for office. The wing around Reuther tried to appear to the left by opposing the excesses of the Stalinists such as the latter's proposal for a system of war-time incentive pay to induce speed-up, but in reality was no better on the basic issue of the war.

Auto Workers Fight the No-Strike Pledge

The struggle reached a peak at the 1944 UAW convention. Debate around the issue raged through five days of the convention. The highly political delegates were on their toes, ready for bureaucratic tricks. On the first day, they defeated by an overwhelming margin a proposal to elect new officers early in the convention and insisted that this be the last point: after positions on the issues were clear. The Reuther tendency dropped to its lowest authority during the war because of its role in saving the day for the no-strike pledge, through proposing that the pledge be retained until the issue could be decided by a membership referendum.

The convention was marked by the appearance of the Rank and File Caucus, an oppositional grouping organized primarily by local leaders in Detroit. It was based on four points: end the no-strike pledge, labor leaders off the government War Labor Board, for an independent labor party and smash the "Little Steel" formula (i.e., break the freeze on wage raises). This caucus was the best grouping of its kind to emerge during the war. A similar local leadership oppositional grouping in the rubber workers' union was criticized by the SWP for its contradictory position: while opposing the no-strike pledge and War Labor Board, it nevertheless favored the war itself (Militant, 26 August 1944).

The SWP's work around the UAW RFC was also a high point in Trotskyist trade-union work. Though representing only a partial break from trade-union reformism by secondary bureaucrats, the RFC was qualitatively to the left of the bureaucracy as a whole. Its program represented a break with the key points upon which the imperialist bourgeoisie relied in its dependence on the trade unions to keep the workers tied to the imperialist aims of the state, The SWP was correct to enter and build this caucus, since pursuance of its program was bound to enhance revolutionary leadership.

The SWP's support, however, was not ingratiating or uncritical as was its early support to Lewis. As the caucus was forming before the convention, the SWP spoke to it in the following terms, seeking to maximize political clarity:

"This group, in the process of development and crystallization, is an extremely hopeful sign, although it still contains tendencies opposed to a fully-rounded, effective program and some who are still reluctant to sever completely their ties with all the present international leaders and power cliques.
"There is a tendency which thinks that all the auto workers' problems will be solved simply by elimination of the no-strike pledge. They fail to take into account the fundamental problem: that the basic issues confronting the workers today can and will be solved, in the final analysis, only by political means."
--Militant. 2 September 1944

The article went on to advocate a labor party based on the trade unions with a "fundamental program against the financial parasites and monopolists." The caucus adopted the demand for a labor party. It led the fight against the no-strike pledge at the convention and made an impressive showing, although it failed to secure a majority in a direct vote against the pledge.

Despite encouraging developments such as this, the SWP did not formalize a general return to activity in the unions until 1945, when it made a belated turn to a perspective of "organizing left-wing forces" around opposition to the no-strike pledge, War Labor Board, and for a labor party. In 1944, a small oppositional grouping was formed in the SWP by Goldman and Morrow based on Stalinophobia and a perspective of reunification with the Shachtmanite Workers Party, which had split off in 1940. On its way out of the SWP, this grouping was able to make factional hay out of the "policy of caution." Referring to the SWP's inactivity, a member of this faction asked pointedly, "When workers do move on a mass scale, why should they follow anyone who did not previously supply some type of leadership?" (A. Winters, "Review of Our Trade Union Policy," Internal Bulletin Vol. VI, No. 9, 1944).

Replying to the Goldman-Morrow group, the SWP majority specifically ruled out caucuses such as the RFC as a general model, claiming that the left wing could not be built by presenting the masses with a "ready-made" program, but only by working within the existing caucus formations. Since the RFC was led primarily by politically independent secondary UAW leaders, "existing caucus formations" could only mean a policy of entering the major bureaucratic power groupings, which is exactly what the SWP did on its return to activity after the war. Despite the comparative impotence of the trade-union bureaucracy and different nature of the tasks in the early thirties, the Minneapolis experience was cited as an example in defense of a policy that emphasized blocking with sections of the bureaucracy and avoiding the presentation of a program independent of, and counterposed to, the bureaucracy in the unions.

This was the perspective followed by the SWP in the post-war period. In the brief but extensive post-war strike wave--the most massive strike wave in U.S. labor history--the SWP emphasized its enthusiasm for the intense economic struggles and under-played its alternatives to the bureaucracy. Against the Goldman-Morrowites, the majority explicitly defended a policy of avoiding criticism of UAW leadership policy at the beginning of the 1946 GM strike in order to maintain a common front with the bureaucracy against the company. For a small revolutionary force of only 2,000 (this figure represented rapid growth at the end of the war period) to take such an attitude toward the vast trade-union bureaucracy simply served to weaken the forces which could have built revolutionary leadership by struggling against the inevitable bureaucratic betrayals.

The relative pessimism of 1941 as to the backwardness of the working class gave way in the post-war period to the optimism of "Theses on the American Revolution," the political resolution of the 1946 SWP convention. The "Theses" ruled out a new stabilization of capitalism and saw an unbroken development of the SWP into the vanguard party standing at the head of the revolutionary proletariat. The "Theses" underestimated not only the ability of capitalism to restabilize itself but also the relative strength of the trade-union bureaucracy and of Stalinism. Despite degeneration and decline, the CP still had 10,000 members at the end of the war.

This revolutionary optimism was not matched in the trade unions by the open preparation of revolutionary leadership through "third group" caucuses, however, but by an orientation first toward the more progressive bureaucratic reformists who were leading strike struggles or breaking with their previous allies, the discredited Stalinists. Later, as the cold war set in, the SWP broke with its allies and oriented more toward the Stalinists. As in the late thirties, these orientations tended to be based not on maximum political clarity but on the trade-union issues of the moment. Unlike the late thirties, however, the situation changed rapidly into a general purge of reds and hardening of a conservative bureaucracy, with which no blocs were possible. Furthermore the united fronts of the post-war period tended to take the form of critical support for one faction over another in union elections. Besides having a demoralizing effect on the ranks of the SWP's trade-union cadre, the Trotskyists' failure to present a hard, distinctive revolutionary alternative in the unions in this period thus contributed to the formation of the new bureaucratic line-up and thereby to the eventual cold-war defeats.

Critical Support for Reuther: 1946

Again the UAW is the most important example, since in 1946 in that union the SWP had perhaps its best case for a policy of blocs. After the war, Reuther began a drive for domination of the union with a show of militancy. He led a 113-day strike against General Motors on the basis of the three-point program: open the books to public inspection, negotiations in public and wage increases without price increases. Though he made his basic support of capitalism and the "right" to profits clear, he was able to mobilize militant sentiment with this program, strike a left posture at the 1946 convention and win the presidency of the union from the Stalinist-backed R.J. Thomas.

Reuther, however, made no effort to fight for and deepen the "GM strike program" at the convention. Though he won most of his votes on the basis of this militant strike program, his real program was opposition to the CP. This appealed to militants also, of course, since the CP had been completely discredited by its thoroughly right-wing role during the war (which it had incredibly attempted to extend into the post-war period--the so-called permanent no-strike pledge--on the basis of the Soviet bureaucracy's hopes for post-war peaceful coexistence with its capitalist allies). However, Reuther's caucus also attracted conservative anti-communists such as the American Catholic Trade Unionists (ACTU). The Militant exposed Reuther's basic conservatism even on trade-union issues by pointing out that he had devised the "one-at-a-time" strategy (isolating strikes against one company at a time); that he had endorsed the introduction of the "company security" clause into the Ford contract and had capitulated to Truman's "fact-finding" panel in the GM strike against the will of the elected negotiating body (23 March 1946). It also pointed out that his written program was no better than the Stalinist-backed Thomas-Addes caucus program "except for language and phraseology" (30 March 1946). Nevertheless, the Trotskyists critically supported his campaign for president because of the fact that the militant workers were voting for him on the basis of the GM strike program.

With skillful demagogy, Reuther had successfully coopted the militant wing of the union, including the earlier Rank and File Caucus (which had dissolved into the Reuther caucus). An approach to this militant wing which would have driven a wedge between the militants and Reuther was,needed. In 1944 the SWP had argued "that the time was not ripe for the independent drive of the RFC--despite the fact that these "unknowns," only running one candidate and without any serious effort, had secured 20 percent of the vote for president at the 1944 convention (Fourth International, October 1944). Yet the SWP had not hesitated to raise programmatic demands on the RFC as it was forming, in order to make its break with the bureaucracy complete. In 1946, however, despite criticisms of Reuther, in the last analysis the SWP supported him simply on the basis of his popularity and without having made any programmatic demands whatsoever on him (such as that he break with the conservative anti-communists as a condition for support).

Critical Support for Thomas-Addes: 1947

An independent stance might have left the SWP supporters isolated at the 1946 convention, but the establishment of such a principled pole would have helped recruit militants by the time of the next convention in 1947. Instead, the SWP simply tailed the militants--or thought it tailed the militants--once again. In the interval between the two conventions, Reuther consolidated his position on the basis of anti-communism--including support for Truman's foreign policy--and bureaucratic reformism. At the 1947 convention, the SWP switched its support to the Thomas-Addes caucus, on the grounds that the militants were already fed up with Reuther and an attempt had to be made to halt the latter's drive toward one-man dictatorial rule. For this bloc, there wasn't even the pretense of a programmatic basis. Despite the shift of Reuther to the right and the phony "left" noises of Thomas-Addes and the Stalinists, however, Reuther's complete slate was swept into office largely because of the discredited character of the previous leadership. Only after this debacle did the SWP put together an independent caucus. If such a course had been unrealistic before, after the 1947 convention it was more hopeless than ever. By that time, however, there was no other choice.

The SWP's course in other unions was similar. In the National Maritime Union, for instance, the SWP supported Curran when he broke from his former Stalinist allies on the basis of democracy and militancy, even though he was already lining up for Truman's foreign policy and letting the Stalinists get to the left of him on militancy. Later, the SWP had to support the Stalinists against his vicious, bureaucratic expulsions.

Cold War and Cochran-Clarke

In 1953 the SWP was racked by a faction fight and split which in part reflected the penetration into the party of the kind of trade-union "politics" it had been pursuing in the unions. What had looked like a hopeful situation in the immediate post-war period had turned rapidly into its opposite. The betrayals and self-defeating policies of the Stalinists had combined with "reformist trade-unionist illusions to allow not only the consolidation of a monolithic, conservative trade-unidn bureaucracy, but the successful purge of reds from the unions and the nurturing of right-wing anti-communism within the working class, which made the international cold-war drive of U.S. imperialism virtually unopposed at home.

The purge and pressure of the cold war caused a section of the SWP trade-union cadre to become disillusioned and give up on the perspective of building a vanguard party in the U.S. This defeatism was organized into a tendency by Cochran, on the basis of liquidation of virtually all public party activity in favor of a "propaganda" orientation which would have left the Cochranites, many of whom were officers in the UAW, free to make their peace with the Reutherite bureaucracy.

The Cochranites made an unprincipled combination with forces in New York around Bartell, Clarke and others who considered themselves the American representatives of the Pablo leadership of the Fourth International. Objectifying the post-war creation of deformed workers states in Eastern Europe and Yugoslavia into an inevitable, world-historic trend, the Pablo leadership proposed, in essence, that Stalinist and reformist leaderships could be forced to the left by the pressure of their mass base into creating more such states in a situation in which the imminence of World War III made the creation of independent Trotskyist parties impossible: the Trotskyist task, therefore, was to liquidate into the Stalinist and social-democratic parties. It was this essentially liquidationist perspective which brought Cochran and Clarke together into a temporary amalgam in the SWP.

While defending the twists and turns of the SWP trade-union policy, Cannon nevertheless indicated that these twists and turns might have had something to do with the degeneration of the cadre into material for Cochranite liquidationist opportunism:

"Factional struggles in the trade unions in the United States, in the primitive, prepolitical stage of their development, have been power struggles, struggles for office and place, for the personal aggrandizement of one set of fakers and the denigration and discreditment of the other side....
"Cochran's conception of 'power politics' in the party; his methods of conducting a factional fight--come from this school of the labor fakers, not from ours."
--"Some Facts About Party History and the Reasons for its Falsification," Internal Bulletin, October 1953

The main cause of Cochranite liquidationism lay in the pressures of the cold war and wittchhunt, which had of course, been completely beyond the control of the SWP. Howevers Cannon's own documents defending the party against trade-unionist combinationism and liquidationism make clear that the party's position in the trade unions had been insufficiently distinct from "struggles for office and place," just as it had been insufficiently distinct from blocs with progressive Rooseveltians before World War II.

In the course of pursuing a trade-union policy based almost exclusively on making blocs on the immediate trade-union issues, the SWP had gradually adapted to trade unionism and become less discriminating in whom it blacked with and why. Unlike the Stalinists and Shachtmanites, the Trotskyists maintained their class principles by refusing to make unprincipled alliances or by breaking them as soon as they became untenable. (Thus the SWP switched sides in the UAW in 1947 while the Workers Party of Shachtman pursued Reuther et. al. into the arms of the State Department.) In the final analysis, the SWP remained a principled party of revolutionary socialism by struggling against the fruits of its trade-union work internally and accepting the split of 20 percent of its mem= bership in 1953 rather than making further concessions to trade unionism.

Spartacist League: Learn and Go Forward

The policy of making united fronts in the trade-union movement around the immediate issues is not in itself incorrect. What the SWP did wrong was to see this as its exclusive policy for all periods, except those in which no blocs could be made without gross violations of principle, in which case the answer was to do nothing. In any period of normal trade-union activity, blocs can be made around immediate issues. The task of revolutionists is to forge a cadre, within the unions as well as without, armed with a program to break the unions from their role as instruments for tying the workers to capitalism and imperialism. Such a program must go beyond immediate issues and address all the key political questions facing the working class and provide answers which point to a revolutionary policy and leadership.

While the Trotskyists advanced the struggle for revolutionary leadership dramatically with the right united front at the right time, as in Minneapolis in 1934, they more often tended to undermine their own party building with an exclusive policy of blocs, some of which had little or no basis for existence from the standpoint of revolutionary politics. By presuming that it was necessary for a small force to prove itself in action against the class enemy before it could present itself independently to the workers as an alternative leadership, the Trotskyists' united fronts tended to increasingly take the form of promoting someone else's leadership.

The Spartacist League sees as the chief lesson from this experience not the need to reject united fronts, occasional blocs or the tactic of critical support in the trade unions, but the need to subordinate these tactics to the task of building a revolutionary political alternative to the bureaucracy within the unions. A bloc or tactic of electoral support which fails to enhance revolutionary leadership through undermining the bureaucracy as such can only build illusions in reformism. The central conclusion is that there is no substitute for the hard road of struggle to inject a political class perspective of proletarian internationalism into what is normally a narrow, nationalist and parochial arena of struggle. Especially in the initial phases of struggle when the revolutionary forces are weak, it is necessary to make an independent pole as politically distinct as possible, so that the basis for future growth is clear. To this end, the SL calls for the building of caucuses based on the revolutionary transitional program. WV.

El Ejército Rojo venció a los nazis pese a la labor saboteadora de Stalin

Trotsky, Armada Gorriaren sortzailea
Bandera gorria Berlinen, 1945
El Ejército Rojo venció a los nazis pese a la labor saboteadora de Stalin

Durante las sangrientas purgas de la burocracia stalinista contra el ejército soviético entre 1937 y 1939…

• Fueron ejecutados 3 de los 5 mariscales.
• 11 de sus Diputados Comisarios de Defensa.
• 75 de sus 80 miembros del Soviet Militar.
• Todos los comandantes de distrito militar que obtuvieron su puesto antes de junio de 1937.
• Los jefes de los estados mayores naval y de aire también fueron asesinados.
• Fueron ejecutados 13 de 15 comandantes de ejercito, 57 de 85 comandantes de cuerpos del ejército, 110 de 195 comandantes de división.
• En las fuerzas del Extremo Oriente el 80% de los mandos fueron purgados.
• Etc.

Tujachevsky, genio militar y veterano de la Guerra Civil predijo un ataque como el de la Operación Barbarossa. El y sus camaradas tenían un amplio conocimiento militar y de innovación tecnológica, además de una contrastada lealtad a la URSS, pero fueron asesinados por la burocracia termidoriana.

Los veteranos y talentosos militares de la Guerra Civil fueron substituidos por incompetentes aduladores de Stalin, quienes abolieron las unidades de tanques del Ejercito Rojo. Advertencias precisas de lo que tramaban los imperialistas fueron enviadas a la URSS gracias a la labor de la Orquesta Roja de Leopold Trepper y de Richard Sorge en Japón, pero nunca fueron transmitidas al ser tratadas de “provocaciones inglesas”.

Stalin no realizó ningún plan de defensa, ni dispersó la fuerza aérea, resultando aplastada en tierra. La actitud anticomunista de Stalin provocó la muerte de 2.500.000 soldados rojos en 1941, la invasión de grandes areas de territorio del estado obrero y la perdida de vitales plantas industriales que Stalin se negó a trasladar al Este del Volga hasta el verano.

La URSS sobrevivió y liberó el Este de Europa pese a Stalin. La valentía y determinación de los obreros/as y campesinos/as de las naciones soviéticas y de su ejército por defender la tierra de la Revolución de Octubre, y el ascenso de una nueva capa de mandos militares competentes, dispuestos a no hacerle mucho caso a Stalin, consiguió derrotar a las hordas capitalistas hitlerianas.
Soldadu gorriak Austrian

L. Trotsky sobietar errepubliken batasuna aldarrikatzen (1919?)

Burkideak:

Bortxaren eta despotismoaren kateak Errusia tsarista zaharraren batasuna forjatu zuen. Azkeneko Mundu Gerra ankerrean kate hori hautsi eta zatitu egin da. Eta berekin batera zatitu da Errusia tsarista. Askori iruditu zitzaien Errusiako herriek ez zirela berriz elkartuko. Baina, bistan denez, mirakulu historiko baten aurrean gaude.

Botere sobietarrak Errusia tsaristan zeuden herriak elkartzen ditu. Armada sobietarrak Kharkiv eta Kiev askatu ditu. Baina, Ukrainako herriak gainontzeko Errusiatik bananduta bizi nahi du? Ez; batasun adiskidetsu eta anaikorra nahi du, harreman hautsezin bat.

Errejimentu gorriek Riga eta Vilnius askatu dituzte. Eta letoniar, lituaniar, bielorrusiar herriek gutaz banandu nahi dute harresi baten bidez? Ez; harreman estuak eta batasun adiskidetsua nahi dute. Eta berdin gertatuko da bihar Estonian, Kaukasoan, Siberian eta orain isolatuak dauden inperio tsarista zaharreko lurraldeetan.

Horrek esan nahi du herri langilearen bihotzean indarrak biltzeko ahalegin garaitezina bizirik dagoela. Bortxa eta odolaren bitartez eraiki zen Inperio tsarista zaharraren alboan, herriaren kontzientziaren sakontasunean, anai-arreben elkarbizitzaren aldeko borondatea zegoela, nazioen arteko gorroto, gatazka eta liskarrik gabe.

Eta orain, herri langileak, bere eskuetan hartu egin duelarik estatua gobernatzeko boterea, Sobietar Errusia Federala ari da eraikitzen. Eta Sobietar Errusia berri honek bere eskua luzatzen dio esnatzen ari den Alemaniari. Eta Lur osoan sortuko da Munduko Herrien Sobietar Errepublika Batua!

Leon Trotsky, buruzagi boltxebikea (1919an?).

Trotskyist Work in the Trade Unions (3/4)

Trotskyist Work in the Trade Unions

by C. Knox
Part 3 of 4

The Primacy of Politics

After the formation of the Workers Party (WP) through the fusion of the Musteite American Workers Party with the Trotskyist Communist League of America (CLA) in 1934, the Trotskyists' organizational course took them into the leftward-moving Socialist Party in 1936. After winning a sizeable section of the SP youth they then split off from the Social Democrats to found the Socialist Workers Party (SWP) in 1938. During this period of upsurge, the Trotskyists grew and continued to do trade-union work and other mass work, giving the lie to Stalinist assertions that the Minneapolis strikes of 1934 were the only mass work the Trotskyists ever did. The Trotskyists led mass unemployed leagues, conducted mass defense work and worked in the unions in mining, textiles, auto, food workers, maritime, steel and teamsters, among others. Less spectacular than the Minneapolis strikes perhaps, nevertheless this work was of lasting importance and vital to the building of the revolutionary vanguard in the U.S.

The Trotskyists' policy of broad united fronts continued to play a vital and useful role as long as the bulk of the reactionary AFL bureaucracy fought the establishment of industrial unions. The Workers Party declared its main goal to be the formation of a "national progressive movement" for militant industrial unionism (NewMilitant, January 1935), and the Trotskyists hoped, with good reason, to win the leadership of important sections of the working class by being the most consistent fighters for this minimum but key immediate need of the working class. At the same time they did not hide their socialist politics, in contrast to the Stalinists who attempted to masquerade as simple pro-Roosevelt militants. As much as possible, the Trotskyists operated as open revolutionists. Gerry Allard, CLA member and a leader of the Progressive Miners of America in southern Illinois, addressed the miners about an approaching strike in the following terms:

"Being a Marxist, a revolutionist, it is my opinion that we should militarize the strike, revamp the Women's Auxiliary along the original lines, augment our forces by seeking the organizational support of the powerful unemployed movement in Illinois, seek allies in the rank and file of the United Mine Workers of America, and go forward once again with the same determination that built this union. This is the road of struggle..."
--New Militant, 30 March 1935

Allard went on to appeal to the miners to see their struggle in the broadest possible context, as the impetus for the organization of auto, steel, rubber, etc.

Toledo, 1935: Conflagration in Auto

Following up on the work of the Musteites in the great Auto-Lite strike of 1934, the Workers Party played a key role in a strike at the Toledo Chevrolet transmission plant in 1935, being instrumental in getting GM workers in Cincinnati, Cleveland, Norwood and Atlanta to strike simultaneously. Two Trotskyists, Cochran and Beck, leaders of the Workers Party and Spartacus Youth respectively, were arrested while picketing the Flint, Michigan headquarters of Chevrolet in an attempt to spread the strike into the auto capital (New Militant, 11 May 1935).

The spreading of this strike throughout the GM empire was prevented only by the relative organizational weakness of the Trotskyists and the diligent, strike-breaking efforts of the AFL's appointed head of the auto union, Francis Dillon. Dillon personally headed off a sympathy strike of Buick workers in Detroit and sabotaged the strike at its base in Toledo by threatening to withdraw the local's charter and splitting the strike leadership at the key point, GM agreed to a wage increase and published a stipulation that it would meet with the union leadership, but because of Dillon's treachery there was no signed contract. The workers went back solidly organized and undefeated, however, since the company had the militant 1934 strike in mind and had made no attempt to operate the plant with scabs. It was the first GM strike the company had failed to smash, and was an inspiration for the later auto sit-down strikes which built the UAW and established the CIO.

After the strike, the Workers Party published a critical assessment of the strike leadership of which it had been a part, denouncing sloppiness, lack of attention to details (such as not calling sufficient strike committee meetings) and the "fundamental error" of allowing the daily strike paper, Strike Truth, to be suppressed (New Militant, 18 May 1935). This performance was in sharp constrast to the Minneapolis truckers' strikes the year previous, in which meticulous attention to tactical and organizational details and the hardhitting regular strike daily had been instrumental in achieving the ultimate victory of the strike. At the same time the Trotskyists were able to recruit the most conscious workers to their organization, with the Minneapolis branch of the CLA increasing from 40 to 100 members and close sympathizers during 1934 alone. Many years later, Cannon analyzed the main weakness of the work in Toledo as the failure to consolidate lasting organizational gains. He blamed this on Muste, who was a "good mass worker" but "tended to adapt himself" to the mass movement too much for a Leninist, at the expense of developing firm nuclei "on a programmatic basis for permanent functioning" (History of American Trotskyism).

First Auto Union Caucus Formed

The Workers Party was still working under the disadvantage in Toledo that the revolutionary leadership of the 1934 strike had been brought in from outside the union, thereby lacking sufficiently deep roots to hold the militants together against Dillon's maneuvering in 1935. Today the Marcusite National Caucus of Labor Committees, a group which has not the faintest idea of what it means to organize the working class, lauds precisely this weakness as the hallmark of revolutionary strategy. Their hero Muste soon thereafter abandoned the WP to return to the church. The deficiencies of the Trotskyists' trade-union tactics were not to be found in "overrating the unions" as the NCLC crackpots would have us believe, but in the failure to organize firm class-struggle nuclei "on a programmatic basis for permanent functioning" within the unions. The struggles in Toledo gave birth to the first auto union caucus, the Progressives of UAW Local 18384, but its program was limited to the militant unionism of the broad united fronts the Trotskyists advocated: for industrial unions, reliance on the power of the ranks as opposed to arbitration or government boards, etc. As such, it had the episodic character of a united front and lacked the clear revolutionary political distinctiveness which became crucial after the establishment of industrial unions under reformist leadership in the late 1930's.

Another point made by Cannon in drawing the balance sheet of the Workers Party period should be made elementary reading for the Labor Committee, which fetishizes unemployed organizing. The mass unemployed organizations inherited by the Trotskyists in their fusion with the Musteites were highly unstable:

"We reached thousands of workers through these unemployed organizations. But further experience also taught us an instructive lesson in the field of mass work too. Unemployed organizations can be built and expanded rapidly and it is quite possible for one to get illusory ideas of their stability and revolutionary potentialities. At the very best they are loose and easily scattered formations; they slip through your fingers like sand. The minute the average unemployed worker gets a job, he wants to forget the unemployed organization...."
--History of American Trotskyism

The Making of the Modern Teamsters Union

The most lasting achievement of Trotskyist trade-union work in the 1930's was the transformation of the Teamsters from a localiized, federated, craft union into a large industrial union. In the 1930's, while long-distance trucking was becoming more and more important, the Teamsters union was still limited to local drivers, divided by crafts (ice drivers, milk drivers, etc.) and dependent on local conditions. Based in their stronghold in Minneapolis, the Trotskyists spread industrial unionism throughout the Northwest through the Teamsters. An 11-state campaign led by Farrell Dobbs to organize over-the-road drivers included conquest of the all-important hub of Chicago and established the principle of the uniform area-wide contract. The campaign's achievements were solidified through a major strike struggle centered in Omaha, Nebraska in 1938, which was won through the same skillful organization that had succeeded in Minneapolis. As in Minneapolis, the building of the party went hand-in-hand with the strike, resulting in an SWP branch in Omaha.

Especially in the mid-1930's, the mass work of the Trotskyists was far-reaching and significant out of proportion to their size. Yet the Trotskyists knew they were not yet a real party and could not become a party leading significant sections of the masses in struggle until the centrist and reformist forces blocking the path were removed. It was for this reason that the Trotskyists entered the SP in 1936: the SP was large, included a rapidly-growing left wing (particularly in the youth) and was attracting militant workers who could be won to Trotskyism. The Trotskyists had to defeat sectarians in their own ranks, led by Oehler, who assumed that the party could be built directly, through the orientation of a propaganda group to the masses. The Cannon-led majority of the WP hardly ignored mass work. It was, in fact, an important part of the entry maneuver. While in the Socialist Party the Trotskyists established new trade-union fractions, notably in maritime (principally the Sailors Union of the Pacific) and auto, meanwhile considerably embarrassing the reformist SP leaders by their class-struggle policies. When they emerged from the SP more than doubled in size in 1938, the Trotskyists, though still small, were in a better position than ever to conduct work in the unions.

CIO Victories Pose Question of Politics

The rise of the CIO through the massive struggles of 1936-37 transformed the labor movement and altered the terms of class struggle in favor of the workers. The organized workers were in a better position to resist the onslaughts of capitalism; however, the new unions were controlled by a bureaucratic layer which shared the pro-capitalist, class-collaborationist politics of the old AFL bureaucracy. Having reluctantly presided over the militant struggles which established the CIO, these new bureaucrats desired nothing more than to establish "normal" trade-union relations with the capitalists, gain influence in capitalist politics, etc. As inter-imperialist war drew closer, the ruling class was gradually forced to temporarily lay aside its attempt to destroy the unions and accept the coalition which the bureaucracy readily offered. Thus the trade-union bureaucracy was qualitatively expanded and consolidated as the chief agency for disciplining the work force, replacing for the most part the Pinkertons and bloody strikebreaking as the principal means of capitalist rule in the hitherto unorganized mass production industries. This process was completed during the Second World War, when the ruling class allowed the completion of union organizing in key areas in exchange for full partnership of the trade-union bureaucracy in the imperialist war effort (the no-strike pledge, endorsement of the anti-labor wage controls, strikebreaking, etc.).

Besides displacing organization of the unorganized as the key immediate issue, this transformation placed the question of politics in the foreground. The industrial unions had been built, but they alone were clearly insufficient to deal with the outstanding social questions--unemployment, war, etc.--which determined the conditions under which they struggled. With the renewal of depression conditions in mid-1937-38, accompanied by increased employer resistance to union demands, opposition to Roosevelt burgeoned and mass sentiment for a labor party developed, expressed through such agencies as Labor's Non-Partisan Political League (LNPL), the CIO political arm and the Farmer-Labor Party of Minnesota. In order to head off this movement, the bureaucracy invented the myth of Roosevelt as a "friend of labor" and used the Stalinist Communist Party, closely integrated into the CIO bureaucracy, to pass off this warmed-over Gompers policy as a "working-class" strategy--the popular front. The CP unceremoniously dropped its earlier calls for a labor party.

The Trotskyist Transitional Program

The primary task of revolutionists in the labor movement had shifted, therefore, from leading the struggle for industrial unions to providing a political pole of opposition to the class-collaborationist bureaucracy. The Transitional Program ("Death Agony of Capitalism and the Tasks of the Fourth International"), adopted by the SWP in 1938, was written by Trotsky largely to provide the basis for such a struggle. It contained demands designed to meet the immediate felt needs and problems of the workers ("wages, unemployment, working conditions, approaching war and fascism) with alternatives leading directly to a struggle against the capitalist system itself: a sliding scale of wages and hours, workers control of industry, expropriation of industry without compensation, workers militias, etc. Most importantly, the program proposed transitional organizational forms and measures designed to advance the workers' ability to struggle for these demands and to provide the basis for the overthrow of capitalism: factory committees, Soviets, arming of the proletariat and workers and farmers government (as a popular designation of the dictatorship of the proletariat).

Also in 1938, Trotsky urged his American followers to enter formations such as the LNPL and fight for a labor party based on the trade unions, armed with the Transitional Program as the political alternative to the class collaborationism of the Stalinists and trade-union bureaucrats. This reversed the Trotskyists' earlier position of opposing the call for a labor party on the grounds that the utterly reactionary character of the Gompersite labor bureaucracy could allow the organizing of mass industrial unions directly under the leadership of the revolutionary party. This would have effectively bypassed the need for the transitional demand of a labor party. With the organization of the CIO on the basis of militant trade-union reformism, the balance of power between the revolutionaries and the labor bureaucrats was shifted in favor of the latter. But as the strike struggles achieved the original goal of union organization, and as Roosevelt's policies led to economic downturn, the newly organized and highly combative rank and file of the CIO unions began to come into direct political conflict with their pro-Roosevelt leaders. The call for a labor party became a crucial programmatic weapon to mobilize a class-struggle opposition to the Lewis bureaucracy.

Though politically armed to meet the new situation, the American Trotskyists nevertheless failed to find a consistent form of expression for their program within the unions. While they propagandized for the Transitional Program, in their press and conducted campaigns for specific demands such as workers defense guards, labor party, struggle against approaching war, etc., their day-to-day trade-union work continued on the old basis of united fronts around immediate issues. As the organization of the unions proceeded and the opposition of the bureaucracy to organizing industrial unions receded, this united-front policy turned into a bloc around simple trade-union militancy with "whole sections of the non-Stalinist, "progressive" trade-union bureaucracy. Criticism of these bureaucrats tended to take the form of pushing for consistent trade-union militancy rather than building a revolutionary political alternative, so that when the "progressive" bureaucracy lined up with Roosevelt for war in 1940, an embarrassing lack of political distinction between the Trotskyists in the trade unions and these "progressives" was revealed.

The course of events in the Northwest Teamsters was a graphic example. For two years after the 1934 strikes in Minneapolis, the Tobin leadership of the Teamsters International continued to try to smash the Trotskyist leadership of Local 574, using red-baiting, gangsters and a rival local. Then a subtle shift began to occur. As the Trotskyists spread out, building support for the campaign to organize the over-the-road drivers, more and more bureaucrats became won over, including the key leader in Chicago, whose adherence went a long way toward ensuring the success of the campaign. Finally, by the time of the 1938 Omaha strike, Tobin himself began actively cooperating, even supporting the organizing drive against his old allies who still sought to preserve the local power of the Joint Councils at the expense of modernization, and appointing Farrell Dobbs International Organizer.

The 1936-37 strike struggles had finally rendered pure craft unionism obsolete even within the AFL, and old-line craft unionists began to tail the CIO both in order to enhance their organizational power and because the bourgeoisie itself was less resistant and more willing to accept organization of the workers in exchange for the use of the bureaucracy as its labor lieutenant. Throughout the entire area of Dobbs' 11-state campaign, the only serious challenge mounted by the bosses was in Omaha.

The united front to organize the over-the-road drivers was not wrong, but the Trotskyists lacked the means to distinguish themselves politically from the bureaucracy. This could have been done through a caucus based on the Transitional Program. The Northwest Organizer was founded in 1935 as the organ of a pan-union caucus formation, the Northwest Labor Unity Conference, but the NLUC's program was limited to militant, class-struggle union organizing, under the slogan, "All workers into the unions and all unions into the struggle." Eventually the Northwest Organizer became the organ of the Minneapolis Teamsters Joint Council and the NLUC lapsed, since its oppositional role was liquidated. When Tobin began to line up behind the war effort, the Trotskyists in Minneapolis opposed the war and won over the Central Labor Union, but they lacked the basis for a factional struggle in the union as a whole that a political caucus orientation might have provided. Dobbs simply submitted his resignation as organizer in 1940, without waging a political fight. A few years later, Tobin finally was able to crush the Trotskyist leadership in Minneapolis, with the aid of the government's first Smith Act anti-communist trial of the leading militants.

The Two-Class Party
The bloc with "progressive" trade-unionists was reflected politically in the Trotskyists' orientation to the Minnesota Farmer-Labor Party, with which most of the local trade unions were affiliated. Left-leaning FLP supporters were an important component of the Trotskyists' united front. In 1929, the excellent document, Platform of the Communist Opposition, had pointed out:

"The organization of two classes in one party, a Farmer-Labor Party, must be rejected in principle in favor of the separate organization of the workers, and the formation of a political alliance with the poor farmers under the leadership of the former. The opportunist errors of the [Communist] Party comrades in the Farmer-Labor Party of Minnesota and other states [in 1924] flowed inevitably from and were secondary to the basically false policy of a two-class party, in which the farmer and worker are ostensibly on an 'equal basis,' but where in reality the petty-bourgeois ideology of the former actually dominates."
--Militant, 15 February 1929

Written by the American Trotskyists, this statement thus carried forth in hard political terms the criticisms made by Trotsky of the Pepper leadership of the CP in 1924. Pepper had blithely made a fundamental revision of Marxism in order to tail the radical farmers of the FLP into the third capitalist party movement of LaFolette. The Minneapolis Trotskyists, however, failed to implement this policy in their orientation to the FLP. In 1935 they critically supported the FLP candidate for mayor of Minneapolis (despite the current Workers Party position against labor party formations), and in 1938 they supported FLP Governor Benson in the primaries as well as in the general election, without in either case mentioning the need for the "separate organization of the workers." The SWP's September 1938 program for the FLP endorses the adherence of both mass workers' and mass farmers' organizations to the FLP and complains only of the inordinate power of the ward clubs, through which the Stalinists eventually wielded the dominant influence in the FLP. This necessarily blurred the SWP's campaign for a working-class labor party based on the Transitional Program, since in their program for the FLP they were forced to emphasize demands for the petty-bourgeois farmers (loans, easing tax burdens, etc.) which watered down the working-class content of their program and was the inevitable result of the petty-bourgeois nature of the FLP as a two-class party. While not politically fatal in itself, this lack of clarity was a reflection of an accommodationist bloc with the left wing of the trade-union bureaucracy.

Furthermore, the Trotskyists compounded their inflexible united-front trade-union tactics with an over-reaction to Stalinism. The 1938 SWP trade-union resolution stated categorically:

"While always expanding our program independently and maintaining our right of criticism, our Party in a certain sense supports the 'lesser evil' within the unions. The Stalinists are the main enemy.... We unite with all serious elements to exclude the Stalinists from control of the unions."
--Socialist Appeal, 26 November 1938

The Stalinist CP, many times larger than the Trotskyists, was indeed a key political enemy in the unions. Having shifted to the right from a destructive policy of self-isolation during the "Third Period" (1929-35), the CP had become intimate advisers to the CIO bureaucracy and hard right-wingers in the unions, doing whatever possible to crush and expel the Trotskyists. Its main aim was to preserve links to the liberals and the collaboration of the labor movement with Roosevelt and U.S. imperialism. The CP participated directly in the bourgeoisie's attempt to militarize the labor movement for the war. Thus in maritime, while, the CP and its allies were busy weakening the 1936 West Coast longshore strike, wrecking the militant Maritime Federation of the Pacific and giving backhanded support to the government's' effort to break the seamen's union hiring halls through the Copeland Act, the Trotskyists made a correct united-front bloc with the militant but "anti-political" Lundberg leadership of the SUP.

Nevertheless, the determination of the SWP to unite with the politically undefined "all serious elements" against the Stalinists in all cases reflected trade-union adaptationism. The SWP's reasoning was that, unlike standard trade-union reformists, the Stalinists were the agency of an alien force outside the unions--the bureaucratic ruling elite of the Soviet Union--and therefore willing to destroy the unions to achieve their ends. This was an implicit "third campist" denial of Stalinism as a tendency within the labor movement. That the Trotskyists never drew this logical conclusion from their position and pulled back from it later did not prevent them from falling into errors as a result of it even while the CP was at its worst during the popular-front period (1935-39).

The worst such error was the SWP's "auto crisis" which peaked in January 1939. The UAW was a key battleground between Trotskyists, Stalinists and social democrats in the CIO. Wielding power with a bureaucratic heavy hand, UAW President Homer Martin, a left-leaning trade-union reformist, went so far in his battle against the Stalinists that he eventually lost all authority. To the left of the Stalinists on some issues, he was at base reactionary and made a concerted effort to smash wildcat strikes. The SWP, however, extended critical support to Martin to stop the Stalinists. The crisis came while Cannon was in Europe following the founding conference of the Fourth International in Fall 1938. The SWP Political Committee was being run by Shachtman and Burnham, who were soon to draw the full conclusions from their Stalinophobia and lead a faction out of the SWP (in 1940) denying that the Soviet Union was any kind of workers state and refusing to defend it, and likewise denying that the Stalinists were a tendency within the workers movement. With their own measure of bureaucratic highhandedness, Shachtman and Burnham tried to ram a pro-Martin policy down the throats of the auto fraction in 1938 just as Martin was leading a rump convention of the UAW out of the CIO, back into the AFL and eventually to oblivion. The bulk of the auto union dumped Martin and held its own pro-CIO convention. The SWP had to do an abrupt and embarrassing about-face entailing two issues of Socialist Appeal which contradicted each other, for which Shachtman and Burnham refused to acknowledge responsibility.

During the Hitler-Stalin Pact period (1939-41), the beginning of World War II, a general reversal of positions took place. Reflecting Stalin's deal with Hitler and turn away from the earlier alliance with France, Britain and the U.S., the CP conducted a grudging but definite turn to the left, denouncing the "imperialist" war, alienating its liberal allies and reinvigorating its working-class base. The "progressive" trade unionists with whom the Trotskyists had been blocking on trade-union issues meanwhile became central in the pro-war, patriotic lineup. As a result of this switch, in discussions between the SWP leadership and Trotsky in Mexico in 1940, all the inadequacies of the Trotskyists' trade-union work then became manifest (see "Discussions with Trotsky," in his Writing 1939-40). "The Stalinists are the problem," pointed out Cannon: "By their change in line they dealt us a heavy blow. We were forging ahead when they made the switch, paralyzing our work." Despite this damaging admission, the SWP leaders were opposed to a policy of maneuver to take advantage of the new situation. Trotsky proposed critical support to the CP candidates in the 1940 elections. He had to reiterate that this was theoretically possible, since the Stalinists had made a sharp, though temporary, left turn and were just as much part of the labor movement as the equally reactionary forces in the unions with whom the Trotskyists had until then been blocking. The SWP leaders objected, saying that it would disrupt the work in the trade unions, in which what were admittedly blocs at the top with "progressives" had been necessary in order for a small force of revolutionists to come forward and begin political work in the unions. Criticizing his followers for lack of initiative, Trotsky went to the core of the problem:

"I believe we have the critical point very clear. We are in a block with the so-called progressives--not only fakers but honest rank and file. Yes, they are honest and progressive but from time to time they vote for Roosevelt--once in four years. This is decisive. You propose a trade union policy, not a Bolshevik policy. Bolshevik policies begin outside the unions....You are afraid to become compromised in the eyes of the Rooseveltian trade-unionists."
To the American leaders' protestations that their forces were too small to preserve an independent course, Trotsky said, "Our real role is that of third competitor," distinct from both Stalinists and "progressives," stating that his proposal for maneuver "presupposes that we are an independent party." Thus the discussions uncovered the fact that the Trotskyists' lack of an independent political pole in the unions, distinct from episodic blocs and united fronts around immediate issues, had compromised their general ability to maneuver and their independence as a party. They had become over-identified with their bloc partners.

In his report of these discussion to the party, Cannon agreed with most of Trotsky's points in some revealing passages, while continuing to oppose the proposal for critical support to the CP in the elections:

"...our work in the trade unions up till now has been largely a day-to-day affair based upon the daily problems and has lacked a general political orientation and perspective. This has tended to blur the distinction between us and pure and simple trade unionists. In many cases, at times, they appeared to be one with us. It was fair weather and good fellows were together....
"Then all of a sudden, this whole peaceful routine Of the trade union movement is disrupted by overpowering issues of war, patriotism, the national elections, etc. And these trade unionists, who looked so good in ordinary times, are all turning up as patriots and Rooseveltians."
--Socialist Appeal, 10 October 1940

Thus the primacy of politics in trade-union work had snuck up on the SWP and clubbed it over the head. The problem had not been caused by lack of a principled struggle for the program, nor primarily by blocs which were unprincipled in character. Criticism of bureaucratic allies in the public press had sometimes been weak, but the SWP had vigorously struggled in the public domain for its program, while raising key agitational demands in the unions. The main lack had been a consistent pole, in the unions, for the struggle for the Transitional Program and against the bureaucracy in all its manifestations, i.e., a struggle for revolutionary leadership of and in the unions. Instead of developing such caucus formations as the Progressives of the UAW and the Northwest Labor Unity Conference into political formations in opposition to the bureaucracy, as the early Communists' Trade Union Educational League had been, the Trotskyists allowed these formations to be limited politically to the character of united fronts: episodic alliances based on immediate issues. As such, not only did they not last, but the Trotskyists themselves, in the unions, became politically identified almost exclusively through these united fronts, rather than through the struggle to build the vanguard party.

Size was not a factor, since in some, ways the problem was at its worst where the Trotskyists were strongest, in the Northwest Teamsters. Rather, the SWP demonstrated a lack of flexibility of tactics and an unwillingness to upset its policy of continual blocs with "progressive" trade unionists on day-today issues by a hard, political drive for power based on revolutionary answers to the larger issues. But the larger issues dominated the day-to-day issues, and as imperialist world war drew closer the Trotskyists had to pay the price of isolation for their earlier failure to appear as an independent force in the unions. Unfortunately, they were unable to absorb the lessons of this period sufficiently to prevent the repetition of these characteristic errors. The Trotskyists continued, especially after World War II, to rely on a policy of united fronts on trade-union issues, rather than the construction of political formations within the unions-caucuses to mount a comprehensive fight for a full revolutionary program.